Paano Gumawa ng Employment Contract Sample Philippines Tagalog: Gabay at Halimbawa

Do you need an employment contract but don’t have a clue on how to draft one? Well, you’ve come to the right place! As we all know, employment contracts are essential documents that define the terms and conditions of the relationship between employers and employees. Luckily, there are employment contract sample Philippines Tagalog that you can find online at your convenience. You can easily edit them as needed to match the specifics of your company and the position in question. So, whether you’re an employer or an employee, having an employment contract should be your top priority. Let’s dive into some of the example contracts you can use as your starting point.

The Best Structure for an Employment Contract Sample in the Philippines (Tagalog)

Kung ikaw ay nag-hahanap ng isang bagay na makatitiyak sa legal na pagkakasundo ng trabaho mo sa Pilipinas, ang isang employment contract ay isang mahalagang papel. Ito ay ang kasunduan sa pagitan ng isang empleyado at ng kanyang/kanyang employer na nagpapakita ng mga kundisyon ng pagkakaroon ng trabaho at anumang mga obligasyon, responsibilidad, benepisyo, at kaparusahan para sa mga partido. In simple words, ito ay ang batayan ng inyong working relationship.

Ang tamang pagbuo ng employment contract ay isang kritikal na bahagi ng napakahalagang proseso sa pagtatrabaho. Kung ikaw ay nagbabalak sa pagbubuo ng isang employment contract sa Pilipinas, narito ang iba’t ibang mga sangkap na dapat isaalang-alang:

1. Basic Information – Ang unang bahagi ng contract ay ang pagsasaad ng pangalan ng employer, empleyado, petsa ng efektibong trabaho, lugar kung saan ito magiging valid, at iba pa. Kailangan ding sabihin kung ang contract ay maaaring mabago, suspendido o tanggalin.

2. Job Description and Responsibilities – Ginagamit nito upang ipaliwanag kung ano ang trabaho na gagawin ng manggagawa upang maiwasan ang karagdagang responsibilidad na wala sa pagkakasundo. Kailangan sa bahagi ng trabaho ng empleyado na tugunan ang mga nararapat kaalaman, kakayahan at kinaroroonan ng kanyang trabaho

3. Hours of Work and Overtime – Ito ang pagbabahagi ng oras sa trabaho at ang mga karagdagang bayad para sa overtime kung kinakailangan. Dapat ding malinaw kung kailan at paano magaganap ang trabaho sa sariling mga overtime.

4. Compensation and Benefits – Sa bahaging ito, magtatakda ng minimum wage, at iba pa na nakabase sa kalakhang bayan upang ipakita ang mga sahod at mga benepisyo na aprobado ng berhaho o probinsiya. Kasama sa mga pangunahin dito ang mga benepisyo sa kalusugan, mga benepisyo sa edad, pati na rin ang mga bahagi ng salariyo tulad ng pro-rata leave at iba pa.

5. Leave Accrual and Benefits – Ang pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa pagbibigay ng leave at tungkol sa mga kahigpitan ng kabayarang alinsunod sa aming batas ay kinakailangan din.

6. Termination – Dapat din itong tukuyin sa anong mga sitwasyon o tungkulin hindi na magpapatuloy sa isang iisyung empleyado o pangulo ng kumpanya. Kailangan nito lahat, hindi lamang ang Obrigayon ng empleyado kundi pati na rin ang Obrigayon ng employer ay nirarandamang magpapatuloy kahit magkatagpo ang limitasyon.

7. Others – Sa pangkalahatang pagpapatibay, maaaring isama ang mga madalas na may kinalaman sa kalagayan ng kumpanya, bayaran, voucher, certificate, employment, anti-date, at iba pa.

Upang siguraduhin na ang iyong employment contract ay tamang-nakaisip, kasama ang lahat ng reputasyon na kinakailangan at nagpapakita ng benepisyo sa parehong partido, kinakailangan na bumuo ito ng kasama ng iyong lisensyadong abugado. Magiging mahirap para sa iyo upang bilhin ang iyong lehitimong rights kung wala kang kopya ng kasunduan na nilagdaan ng iyo at ng iyong employer. Kung ikaw ay nais na magkaroon ng sample na employment contract, maaaring tumingin sa internet upang hanapin ang lahat ng impormasyon na kinakailangan.

In summary, ang tamang pagbuo ng isang employment contract ay isang mahalagang proseso na magpapakita ng legal na pagpipirmahan. Dapat mong tumpak matutunan ang lahat ng sangkap ng contract upang magkaroon ng mapanuring trabaho na magpapakita ng lahat ng mga benepisyo kung kinakailangan. Para matulungan kang magawa ang tamang kasunduan, kausapin ang iyong lisensyadong abugado o maghanap ng online na mga references.

Sample Employment Contract for Regular Employment

Sample Employment Contract for Regular Employment

Greetings,

We are pleased to offer you a regular employment contract with our company. This contract guarantees your regular employment with the company for an indefinite period of time, and outlines the terms and conditions of your employment.

As a regular employee, you will be entitled to all benefits provided by law and our company policies. You will be receiving a monthly salary of Php 20,000, plus other incentives and allowances as agreed upon by both parties.

We are excited to have you join our team and we are looking forward to your contributions to our company’s success. Please indicate your acceptance of this offer by signing the enclosed copy of this letter.

Thank you and welcome aboard!

Best regards,

[Your Name]

Sample Employment Contract for Project-based Employment

Sample Employment Contract for Project-based Employment

Greetings,

We are offering you a project-based employment contract with our company, which will last for a specific period of time as stated in the contract. This contract ensures that you will be employed for the duration of the project and provides the terms and conditions of your employment.

You will be receiving a fixed monthly salary of Php 15,000 for the duration of the project and will be entitled to all benefits provided by law and our company policies. Your employment will automatically terminate upon completion of the project or sooner if it is terminated by our company for reasonable grounds.

Please indicate your acceptance of this offer by signing the enclosed copy of this letter. We look forward to your contributions to the success of this project.

Thank you and welcome aboard!

Best regards,

[Your Name]

Sample Employment Contract for Probationary Employment

Sample Employment Contract for Probationary Employment

Greetings,

We are pleased to offer you a probationary employment contract with our company. This contract outlines the terms and conditions of your employment for the duration of your probationary period.

You will be employed for a probationary period of six (6) months, during which time your performance and suitability for continued employment will be evaluated. You will be entitled to all benefits provided by law and our company policies during this period.

At the end of your probationary period, we will evaluate your performance and suitability for continued employment. If we find your performance and suitability satisfactory, we will offer you a regular employment contract.

Please indicate your acceptance of this offer by signing the enclosed copy of this letter. We wish you the best of luck during your probationary employment and look forward to your contributions to our company’s success.

Thank you and welcome aboard!

Best regards,

[Your Name]

Sample Employment Contract for Consultants

Sample Employment Contract for Consultants

Greetings,

We are pleased to offer you a consultant employment contract with our company. This contract outlines the terms and conditions of your employment as a consultant, and the scope of work you will be performing for our company.

You will be contracted to provide consulting services to our company for a specific period of time as stated in your contract. You will be entitled to a fee of Php 50,000 per month for your consulting services, plus any other incentives or allowances as agreed upon by both parties.

You will also be expected to perform your consulting services in accordance with the highest professional standards and in compliance with all applicable laws and regulations.

Please indicate your acceptance of this offer by signing the enclosed copy of this letter. We look forward to your contributions to our company as a consultant.

Thank you and welcome aboard!

Best regards,

[Your Name]

Sample Employment Contract for Part-time Employment

Sample Employment Contract for Part-time Employment

Greetings,

We are offering you a part-time employment contract with our company. This contract outlines the terms and conditions of your employment as a part-time employee.

You will be employed for a specified number of hours per week as stated in your contract. You will be entitled to a prorated monthly salary of Php 10,000, plus any other incentives or allowances as agreed upon by both parties.

We are excited to have you join our team and we are looking forward to your contributions to our company’s success. Please indicate your acceptance of this offer by signing the enclosed copy of this letter.

Thank you and welcome aboard!

Best regards,

[Your Name]

Sample Employment Contract for Internship Program

Sample Employment Contract for Internship Program

Greetings,

We are pleased to offer you a position in our company’s internship program. This program is designed to provide you with practical work experience and an opportunity to develop skills relevant to your chosen field of study.

Your internship will be for a minimum of three (3) months, during which time you will be entitled to a monthly allowance of Php 5,000, paid at the end of each month. You will also be entitled to all benefits provided by law and our company policies.

We are excited to have you join our team and we are looking forward to your contributions to our company’s success. Please indicate your acceptance of this offer by signing the enclosed copy of this letter.

Thank you and welcome aboard!

Best regards,

[Your Name]

Sample Employment Contract for Contractual Employment

Sample Employment Contract for Contractual Employment

Greetings,

We are offering you a contractual employment contract with our company. This contract outlines the terms and conditions of your employment as a contractual employee.

You will be employed for a specific period of time as stated in your contract. You will be entitled to a monthly salary of Php 15,000, plus any other incentives or allowances as agreed upon by both parties.

Please note that your employment will automatically terminate upon expiration of your contract or sooner if it is terminated by our company for reasonable grounds.

Please indicate your acceptance of this offer by signing the enclosed copy of this letter. We look forward to your contributions to our company’s success during your contractual employment.

Thank you and welcome aboard!

Best regards,

[Your Name]

Tips for Understanding Employment Contract Samples in the Philippines (Tagalog)

When looking for a job, it’s important to understand the employment contract that you will be signing. Here are some tips to help you navigate through employment contract samples in the Philippines if you are more comfortable reading in Tagalog:

  • Pakiusap sa pormalidad. Umpisahan nang pormal ang inyong kontrata upang maiwasan ang mga malinaw na hindi pagkakaintindihan sa hinaharap. Kailangan ding magpakatotoo tungkol sa inyong mga responsibilidad at obligasyon sa kumpanya.
  • Kumpletuhin ang impormasyon. Siguraduhin na nai-print at nakalagay na lahat ng mga detalye, kabilang na ang inyong posisyon sa kumpanya, salapi o sahod na iyong tatanggapin, ang oras ng trabaho, mga benepisyo, at iba pang mahahalagang impormasyon.
  • Wag mag-biro sa mga termino ng kontrata. Kung hindi ka sigurado sa kahulugan ng mga termino na nakapaloob sa kontrata, huwag magpakatawa o magbalakid ng mga pagsusuri. Magtanong ka lamang sa iyong employer o sa abogado tungkol dito upang maunawaan mo at sigurado ka rin.
  • Itanong ang tungkol sa mga stipulations sa kontrata. Huwag mag-alala na magtanong tungkol sa mga stipulations sa inyong kontrata, kabilang na ang mga suspensyon, termination, o kahit paano magbigay ng feedback o reklamo. Siguradong maintindihan ito ng maayos upang maiwasan ang kung anumang hindi magandang mga sitwasyon.
  • Gumawa ng kopya ng kontrata. Sa lahat ng panahon, kailangan magkaroon ng kopya ang lahat ng kailangan para sa gantimpala at kalayaan na malaman ang mga takbo sa kung ano mang sitwasyon na pwedeng mangyari sa hinaharap. Kung hindi ito magamit bilang ebidensya, ito rin ay kanilang katibayan para masiba’t masigurong maganda ang usapan.
  • Magsaliksik. Kung mayroon kang katanungan o hindi sigurado sa mga kontrata na iyong kinakalakal at pinapirmahan, huwag mag-atubiling humingi ng gabay ng isang propesyonal na tagapayo sa batas. Ito ay upang masiguro na maiintidihan mo nang maayos ang mga kontrata na iyong kinakalakal at maiiwasan ang anumang hindi magandang sitwasyon.

Summing it up, these are just a few tips that you can follow when it comes to understanding employment contract samples in the Philippines if you feel more comfortable reading in Tagalog. Always remember that it’s better to ask and clarify things than regret it later.

Employment Contract Sample Philippines (Tagalog) FAQs

Ano po ba ang employment contract?

Ang employment contract ay isang legal na kasulatan na nagsasabi ng mga kondisyon at panuntunan sa pagitan ng trabahador at ng kumpanya.

Ano ang mga dapat isulat sa employment contract?

Ang employment contract ay dapat maglaman ng impormasyon tungkol sa trabaho, karapatan at obligasyon ng trabahador, at benepisyo tulad ng sweldo, holiday, sick leave, atbp.

Anong lengwahe po ba dapat gamitin para sa employment contract?

Ayon sa batas, pwedeng gamitin ang Tagalog o Filipino at iba pang mga lokal na wika sa Pilipinas, pero dapat din mayroong English translation para sa mga dokumentong gagamitin sa ibang bansa.

Kailangan ko pa bang pirmahan ang employment contract kung naghahanap lang ako ng trabaho online?

Oo, kailangang pirmahan ang employment contract kung titingin ka ng trabaho online dahil ito ang magtatakda ng kondisyon ng iyong trabaho.

Ano ang dapat kong gawin kung hindi natutupad ng kumpanya ang kontrata?

Kung hindi natutupad ng kumpanya ang kontrata, maaari mong kausapin ang human resource department upang makapag-usap tungkol dito o makipag-ugnayan sa abogado.

May timeline po ba para sa pagpirma ng employment contract?

Hindi nakatala sa batas ang timeline para sa pagpirma ng employment contract, ngunit dapat itong maisipan bago magtrabaho ang kawani.

Kelan pwedeng mag-rerenew ng employment contract?

Depende sa kondisyon ng kontrata, pwedeng mag-renew ang kontrata bago matapos ito o pwedeng maghintay sa pagtapos ng kontrata para mag-renew.

Nice Knowing the Basics of Employment Contract in the Philippines!

Hope this article was able to give you the necessary insights on the employment contract sample in the Philippines written in Tagalog language. It’s always important to know your rights and responsibilities as an employee and it all starts with having a solid contract with your employer. We hope this article helped you in understanding the basic terms and conditions that you might come across in your employment contract. Don’t forget to bookmark this page for future reference and feel free to visit our site for more informative articles that will help you become more knowledgeable in various aspects of life. Thanks for reading and until next time!